CPOB publieksvriendelijk jaarverslag_leeg
Missie-Visie-Waarden

Onze Missie

De missie geeft aan waarom we er zijn als CPOB, waar we voor staan en waarom we ‘Best Bijzonder’ zijn. De onderwijsorganisatie CPOB staat voor:

 • Uitdagend en toekomstbestendig onderwijs dat inspeelt op talenten van leerlingen
 • Onderwijs dat BOEIT
 • Christelijke uitgangspunten en persoonlijke betrokkenheid

Onze visie:

De talenten van onze leerlingen zijn de basis waaruit we ons christelijk onderwijs vormgeven. Dit is terug te zien in onze didactische keuzes, gericht op het versterken van het eigenaarschap van iedere leerling en in ons diverse onderwijsaanbod. Voor iedere leerling een goede plek.

Onze waarden:

 • We werken samen; met ouders en partners uit de kinderopvang, het voortgezet onderwijs en de zorg
 • We gaan voor kwaliteit; van ons onderwijs, van ons vakmanschap
 • We gaan voor passie en plezier; we werken vanuit ons hart, samen met en voor onze leerlingen
 • We blijven ontwikkelen: talenten van leerlingen en medewerkers geven we ruimte
 • We hebben respect; we zien verschillen als een kans en staan open voor elkaar, we mogen er allemaal zijn
 • Onze principes; samen verantwoordelijk voor elkaar en onze omgeving
Best Bijzonder

CPOB “Best Bijzonder” geeft aan dat CPOB vanuit herkenbare christelijke uitgangspunten een onderwijsorganisatie wil zijn waar het voor iedereen plezierig en veilig is om te leren en te werken, waar goed onderwijs wordt gegeven en waar we samen met alle betrokkenen een open dialoog voeren ter versterking van onze verbondenheid en kwaliteit.

CPOB wil betekenisvol en onderscheidend zijn en blijven en dat realiseren door vanuit de visie de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd te helpen hun talenten te benutten. Ons handelen is gericht op het ontwikkelen van die eigen talenten, daarbij rechtdoend aan de eigenheid van elke leerling.

Kwaliteit

Met het beleidsstuk “Grip op Kwaliteit” heeft CPOB in 2019 een onderwijsontwikkeling in gang gezet om eigentijds onderwijs te verzorgen, waarbij aan de kwaliteitseisen van zowel de overheid als stichting CPOB wordt voldaan. Deze eisen zijn dynamisch waardoor het voor een school belangrijk is het PCDA proces continu op gang te houden.

 

Naast het in gang zetten van nieuwe ontwikkelingen worden op CPOB scholen de verschillende onderwijs domeinen tenminste eens per vier jaar geëvalueerd en wordt er planmatig aan verbeteractiviteiten gewerkt. Directies leggen verantwoording af over deze verbeteractiviteiten en evaluaties.

Stichting CPOB hanteert hierbij de volgende indicatoren:

 • Wij beschikken over een meerjarenplanning voor kwaliteitszorg
 • Wij beschikken over toetsbare doelen bij de diverse beleidsterreinen
 • Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende beleidsterreinen minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden. Vanuit Mijn Schoolplan.
 • Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren
 • Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag)
 • Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn
 • Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)
 • Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, (G)MR en ouders)

In 2019 is door de inspectie het vierjaarlijks onderzoek “Bestuur en Scholen” afgenomen. De inspectie heeft waardering voor het zicht dat het bestuur van CPOB heeft op de kwaliteit van scholen en de systematische aanpak vanuit het bestuur.

In 2020 hebben 6 scholen geparticipeerd in thema – onderzoeken. De opbrengsten gebruikt de inspectie voor haar eigen verslaglegging en verantwoording naar het Ministerie van OCW. Dit jaar waren de thema’s: kwaliteitsverbetering en leerling populatie (2 scholen), didactisch handelen (3 scholen) en onderwijszorgarrangementen (1 school, namelijk de Kon. Julianaschool met de TOPklas).

Daarnaast had De Hoeksteen te maken met een herstel onderzoek. Het ging hier om twee onvoldoendes op het gebied van OP2 (zicht op ontwikkeling) en KA1 (kwaliteitszorg). Het is fijn te kunnen melden dat De Hoeksteen na afloop weer het predicaat “voldoende” heeft gekregen. Hiermee scoren alle scholen van Stichting CPOB weer minimaal voldoende. Zie voor het volledige rapport: Onderzoek Bestuur en Scholen CPOB.

Plannen

Samen Talentvol

In 2019 is samenspraak met leerlingen, ouders, medewerkers en diverse stakeholders ( gemeenten, VO-scholen,  kinderopvangorganisaties)  de koers voor de jaren 2019-2023 ontwikkeld. Speerpunten voor de komende  jaren zijn;

 • Best Bijzonder onderwijs;
  (een passende plek voor onze leerlingen, iedere leerling en eigen talent, iedere school een eigen aanpak en daarin streven we naar excellentie)
 • Samenwerking met onze partners;
  (we willen een divers onderwijsaanbod en vorming van meerdere kindcentra)
 • Onze (christelijke) identiteit;
  (een heldere vertaling van de christelijke waarden in ons onderwijs)
 • Onze medewerkers.
  (oog en ruimte voor de talenten van onze medewerkers)
Eindtoetsen

Op alle CPOB-scholen wordt jaarlijks de verplichte eindtoets Basisonderwijs afgenomen. Toets uitslagen zijn per school terug te vinden op https://www.scholenopdekaart.nl/

Sociale veiligheid

We zijn en voelen ons verantwoordelijk voor de sociale veiligheid van leerlingen. In 2020 ligt de veiligheidsbeleving van de CPOB-leerlingen met een gemiddelde score van 8,3 boven het landelijk gemiddelde (8,2). De onderliggende scores op het gebied van welbevinden (7,7), ervaren veiligheid (8,3), aantasting (9,2) en percentage niet gepeste leerlingen (76%) liggen ook allemaal hoger dan het landelijk gemiddelde op die onderdelen. Toch blijft dit thema blijvende aandacht vragen. Zeker door de corona – maatregelen (lockdown) heeft de sociale veiligheid bij sommige kinderen onder druk gestaan.

Leeftijdsopbouw-grafiek
De personeelsopbouw van Stichting CPOB ziet er als volgt uit:

De belangrijke conclusies zijn:

Het aantal mannen in de Stichting is stabiel gebleven op 9,5 %. Nog steeds geen afspiegeling van de maatschappij maar ook op de Pedagogische Academie is het aantal jongens ver in de minderheid. Het blijkt nog steeds moeilijk om jongens geïnteresseerd te krijgen voor deze mooie opleiding. En van deze groep stopt  75% in het eerste jaar van de opleiding. Hier ligt een taak voor de PABO’s i.r.t. de aantrekkelijkheid van de opleiding. Ook het Ministerie heeft een opdracht als het gaat om salarissen en carrière mogelijkheden. Tot slot ligt hier een taak voor CPOB om een aantrekkelijke werkgever te zijn met goede arbeidsvoor-waarden (zoals een WKR regeling, intervisie voor mannen, enz). Het tekort is een landelijke issue.

Onder de directieleden gaat 55 % de komende 12 jaar met pensioen. In het verleden lag dit percentage  hoger. In 2019 hebben we 5 jongere directieleden kunnen benoemen. Maar we staan de komende jaren  opnieuw voor een nieuwe uitdaging. Ook de kweekvijver kan hier een bijdrage aan leveren.

Inzet middelen

Aanpak werkdruk

Ook in 2020 is er met veel enthousiasme gebruik gemaakt van de mogelijkheden om de werkdruk te verlagen door een juiste inzet van de werkdrukmiddelen. Er is gestart met een evaluatie in het schoolteam van de besteding van de werkdrukmiddelen over het afgelopen schooljaar. Vervolgens zijn de opties en inzet van de nieuwe werkdrukmiddelen besproken. Op basis van de uitkomst van het gesprek wordt door de directie een bestedingsplan opgesteld. Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de P-MR.

Uit onderzoek naar de resultaten van deze inzet op schoolniveau blijkt dat de scholen hun plannen hebben kunnen waarmaken. Het werkdrukgeld is daarmee ook uitgegeven en voornamelijk besteed aan extra handen in de klas: onderwijsassistenten, conciërges, administratief medewerkers en leraren. De leraren worden ondersteund en houden hierdoor weer meer tijd over voor het geven van onderwijs. De werkdrukmiddelen maken écht het verschil.

De werkdrukmiddelen (€ 815.000) zijn in 2020 vooral uitgegeven aan Personele kosten (99 %).

 

Inzet corona subsidie

Het jaar 2020 zal altijd verbonden blijven aan de Corona pandemie. Na de eerste lockdown is er subsidie aangevraagd (inhaal- en ondersteuningsprogramma) en ontvangen om ruim 150 kinderen twee keer per week, 15 weken lang een extra boost te geven van 1,5 uur voor de kernvakken (rekenen, taal, spelling, lezen). Hiermee werden vertragingen in de ontwikkeling voorkomen. Deze bijeenkomsten werden enthousiast gevolgd door de leerlingen maar ook hier had de 2e lockdown een negatieve invloed op de resultaten. Waardoor een aantal bijeenkomsten in een digitaal vorm moest worden uitgevoerd.

Strategie en Innovatie

Goed onderwijs wordt “gemaakt” door gemotiveerde, deskundige en betrokken medewerkers. Daarnaast zijn ook   goede faciliteiten en voorzieningen van belang.

Dit vraagt om voldoende financiële middelen en een duidelijk financieel beleid. CPOB is financieel gezond. Al jaren zetten we (buiten de reguliere bekostiging) extra middelen in om innovaties op schoolniveau te realiseren. Ook worden extra middelen ingezet om zaken uit het koersplan mogelijk te maken.

Tijdens de koersplanperiode 2019-2023 is hiermee (strategie en innovatie)  een extra bedrag van ruim 1.200.000  euro gemoeid. En dat is Best Bijzonder!!!

 

Innovatie:

Eind 2019 zijn weer diverse aanvragen gedaan voor innovatieve trajecten die in 2020 hun uitwerking hebben gekregen. Het bedrag dat voor deze specifieke aanvragen is gemoeid bedroeg €104.000. Dit bedrag komt bovenop de doorlopende middelen uit vorige aanvragen van vorige jaren. Aan het eind van het kalenderjaar 2020 is door scholen verantwoording afgelegd over de inzet van de middelen en het bereiken van de doelen zoals beschreven in de aanvraag.

 

Innovatieve trajecten in 2020:

ü  Vorming integraal kindcentrum/Leeftijd- en groeps-doorbrekend onderwijs
ü  Ontdekkend en onderzoekend leren (IPC) / Leeftijd- en groeps-doorbrekend onderwijs
ü  Samenwerking PSZ, gezamenlijk programma
ü  Ontwikkeling expertise centrum
ü  Onderwijsconcept “Zichtbaar Leren”
ü  Digitaal verwerken
ü  Ontdek-lab
ü  Vorming integraal kindcentrum
ü  Leeftijd- en groeps-doorbrekend onderwijs
ü  Digitaal verwerken/Ontdek-lab
ü  Digitale geletterdheid

 

Strategie

In 2019 is de Koers “Samen talentvol” voor de periode 2019-2023 goedgekeurd door de diverse geledingen en vastgesteld door het bestuur. Om de plannen uit de koers te realiseren is besloten om voor de beleidsplanperiode    € 750.000 uit de private-reserves te onttrekken. In 2020 is besloten om dit resultaat ten laste van de publieke reserves te brengen.

Voor het kalenderjaar 2020 wordt de uitwerking van de plannen op de diverse domeinen als volgt bekostigd. 

Ziekteverzuim-2020

Ook in 2020 hebben we scherp de vinger aan de pols gehouden.

Als de vier grafieken in volgorde van jaartal bekeken worden, dan kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

# de doelstelling voor het verzuimpercentage schuift elk jaar met 0,25 % op. Op deze manier willen we in 2022 eindigen op een bovengrens van 5 % ziekteverzuim. Het resultaat ontwikkelt zich over deze periode van 7,68 % (2017) naar 5,86 % (2020).

# in 2020 is er hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van ons ziekteverzuimbeleid. Dit heeft geresulteerd in een beleidsplan dat door alle gremia is goedgekeurd en bij alle medewerkers onder de aandacht is gebracht. Iedereen kent zijn/haar verantwoordelijkheden en mogelijkheden in dit kader. De directies zijn tijdens 3 workshops meegenomen in dit beleid en zijn getraind in gesprekstechnieken. Tot slot heeft een aanbesteding geleid tot de keuze van een nieuwe arbodienst die ons op basis van ons nieuwe beleid (en de keuze voor het “gedragsmodel”) ondersteunt. We zijn erg blij met de komst van Perspectief vanaf 01-01-2021. Aangevuld met de komst van een nieuwe stafmedewerker P&O hebben we er vertrouwen in dat bovenvermelde doelstellingen bereikt gaan worden eind 2022.

# 2020 kenmerkt zich als het “Corona-jaar”. De ziekteverzuimcijfers moeten daarom door die bril bekeken worden.

Professionalisering

“De leerkracht doet er toe”! CPOB vindt dat de kwaliteit van onze medewerkers van doorslaggevend belang is in relatie met de kwaliteit van de school en het onderwijs.

Om die reden is het van belang dat onze directeuren en teamleiders zorgen voor een professionele cultuur op hun school. Een cultuur waar een ieder eigenaar is van de eigen- en de schoolontwikkeling. Om ons onderwijs nog meer passend te maken, zijn en zullen opleidingsmogelijkheden voor medewerkers worden verruimd en zal er een portaal gerealiseerd worden waarin opgedane specialistische kennis door medewerkers die dat willen ook op meerder CPOB-scholen kan worden ingezet. Zij kunnen zich daarvoor dan aanmelden bij de eigen CPOB academie Klasmastr.

Medewerkers maken steeds meer, binnen de ruimte van het taakbeleid, gebruik van het aanbod dat CPOB doet via deze eigen CPOB-academie; Klasmastr. De CPOB-academie heeft een breed aanbod van scholingsactiviteiten waarvoor medewerkers zich kunnen inschrijven. Veel van het aanbod is direct gerelateerd aan de uitgangspunten en ontwikkelingen zoals die beschreven staan in de Koers 2019-2023. Ook andere zaken zoals de opleidingen, bedrijfshulpverlening en e-learning modules in het kader van o.a. het signaleren van kindermishandeling zijn in de academie opgenomen.

Helaas konden in 2020 veel cursussen en opleidingen door Corona niet fysiek doorgaan en omdat niet alle aanbiedingen geschikt waren voor een digitale variant zijn er ook veel nascholingsbijeenkomsten geschrapt.

Huisvesting

Ook In 2020 is er onder de eindverantwoordelijkheid van de stafmedewerker gebouwen en terreinen gewerkt aan de huisvestingskwaliteit van diverse scholen van CPOB. Hierdoor blijven onze gebouwen enerzijds een visitekaartje van CPOB en anderzijds een fijne werkplek voor kinderen en medewerkers. Dit jaar heeft dit onderhoud € 337.000 gekost.

Een goed onderhouden school is fijn voor de kinderen en de medewerkers die daar elke dag velen uren doorbrengen. Inmiddels kunnen we de conclusie trekken dat bijna alle scholen in relatie tot verduurzaming het “laaghangend fruit” hebben opgepakt: LED verlichting en zonnepanelen.

Maar twee andere huisvestingsproblemen die juist door de Corona – pandemie overduidelijk naar voren kwamen (te weinig ventilatie van CO2 en het niet voldoen aan de minimale eis van Frisse Scholen Klasse B) zijn op veel scholen nog nadrukkelijk aanwezig. Stichting CPOB heeft helaas nog veel panden waar de ventilatie slechts uitgevoerd kan worden door het openzetten van ramen. Dat is echter een onacceptabele oplossing; er ontstaat tocht in het klaslokaal en in de winter is het altijd te koud. Uiteraard zijn wij met de Gemeentes in overleg getreden over deze problematiek. Met name toen er een door de overheid beschikbaar gestelde subsidie kwam: SIVUS. Goede plannen om de ventilatieproblemen op te lossen worden gehonoreerd met een 30 % bijdrage van het Ministerie van OCW. De overige 70 % moeten bekostigd worden door Gemeente en / of bestuur. Helaas lopen veel initiatieven en plannen stuk op deze Gemeentelijke bijdrage. Een goede uitzondering is West Betuwe. In zeer goed overleg tussen alle besturen is een mooi Integraal Huisvestings Plan vastgesteld. Hierdoor kunnen wij op korte termijn de Freule van Pallandt en  De Kievitsheuvel verduurzamen (i.r.t. de ventilatieproblemen) en mogen we De Morgenster 8 jaar eerder dan de planning renoveren (door de middelen voor te schieten en over 8 jaar terug te krijgen van de Gemeente West Betuwe) en is de bouw van een nieuwe school voor de Oranje Nassauschool in Geldermalsen gestart met de planfase.

Helaas kon de Gemeente Buren niet op deze wijze meedenken (voor de Ds. Derksenschool) bij het vaststellen van hun nieuwe IHP. Tot slot moeten we melden dat de Gemeentes Tiel, Culemborg en Zaltbommel pas in 2021 gaan starten met het opstellen van een IHP. Voorlopig zijn de gebouwen van Stichting CPOB die ouder zijn dan 10 jaar in deze drie gemeentes genoodzaakt om hun ventilatie te regelen door het maximaal openen van ramen en deuren. En dat anno 2020 – 2021 !!

In 2020 is onder begeleiding van Kaleidon de meer jaren onderhoudsplanning opnieuw vastgesteld voor de komende 40 jaar; 2021-2060. Hierdoor kunnen wij nauwkeurig vaststellen wánneer en wát planmatig moet gebeuren aan onze gebouwen zodat we ook de financiën voor deze uitgaven goed kunnen inplannen.

Investeringen

Ook de ontwikkelingen op het gebied van ICT facilitering zijn in 2020 voortgezet. De afgelopen jaren is er enorm veel tijd, energie en geld geïnvesteerd in ICT netwerken, touchscreenborden, nieuwe kopieermachines, werken in de cloud via De Rolf Groep en ZuluConnect en de aanschaf en uitgifte van hardware voor een bedrag van ruim € 500.000, het optimaliseren van de snelheid van het internet op onze locaties (meestal met glasvezel, soms met coax), alertheid op de afspraken rond de Wet op de Privacy (AVG) en de invoering van één en hetzelfde Leerling Administratie Systeem (LAS met Parnassys). De scholen zijn hiermee op een goed ICT niveau gebracht.

Het bewijs hiervan werd door alle scholen geleverd in maart 2020 toen de Corona – pandemie de eerste lockdown veroorzaakte. Alle scholen moesten sluiten en gingen binnen één week over op digitaal werken. Dit betekende o.a. de uitleen van honderden chromebooks (gelukkig voorhanden op de scholen) aan leerlingen die thuis allemaal  digitaal onderwijs kregen. Dit heeft ook veel van onze medewerkers gevraagd. Een compliment voor de flexibiliteit en aanpassingsbereidheid van alle betrokkenen is op zijn plaats.

Ook zijn er in 2020 wederom 400 chromebooks aangeschaft ter waarde van € 150.000. En tot slot is het Stichtingskantoor rond de zomer in de cloud gaan werken. Als laatste onderdeel van onze organisatie CPOB.  

Onroerend goed

In 2020 is voor de eerste keer een beleidsstuk Onroerend Goed geschreven. Hierin staat per gebouw beschreven wat de huidige status is i.r.t. juridisch en economisch eigendom, bouwjaar, vierkante meters, MjOP onderwerpen, bijzonderheden, verduurzaming, leerlingaantallen, toekomst, plattegrond en financiële consequenties voor het komende jaar (2021). Dit beleidsstuk zal jaarlijks in oktober geüpdatet worden.

De belangrijkste conclusies uit deze eerste versie luiden:

# de scholen zijn goed onderhouden

# op het gebied van verduurzaming zijn (bijna) alle scholen inmiddels voorzien van LED verlichting en zonnepanelen

# er zijn bij de oudere scholen (grote) zorgen over de ventilatiemogelijkheden en Frisse Scholen Klasse B

# er zal met meerdere Gemeentes overleg gevoerd moeten worden over renovatie en nieuwbouw om te kunnen voldoen aan de BENG norm (bijna energie neutraal in 2030) en ENG norm (energie neutraal in 2050

# met de gemeentes Buren en West-Betuwe is dit overleg inmiddels succesvol afgerond met een sterk en realistisch  IHP als resultaat. Voor de 8 scholen in deze twee gemeentes liggen de plannen vast en zijn de scenario’s duidelijk.

# met de gemeentes Zaltbommel, Tiel en Culemborg zal dit proces in 2021 gestart worden. Hier liggen nog grote uitdagingen.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; hiervoor is tot op heden geen specifiek beleid geformuleerd. Mede i.v.m. de in het strategisch koersplan 2019-2023 genoemde aandacht voor duurzaamheid is Stichting CPOB wel bezig om hier aandacht aan te geven. De digitalisering op alle niveaus (minder papierverbruik) wordt voortgezet. En er is veel aandacht voor duurzaamheid bij onze gebouwen. Hoe krijgen wij al onze scholen in 2030 BENG (bijna energie neutraal) en in 2050 ENG (energie neutraal gebouw). Met andere woorden; hoe krijgen we onze gebouwen van het gas af en hoe kunnen we dan toch nog voldoen aan “frisse scholen klasse B” i.r.t. het CO2 gehalte in de lokalen. Een uitdaging die meer omvat dan alleen het plaatsen van zonnepanelen, Ledverlichting,  WTW installaties, enz. Hiertoe wordt intensief overleg gevoerd  met de Gemeentes over verduurzaming, renovatie en / of nieuwbouw. In de reeds eerder genoemde notitie onroerend goed is hier verder uitwerking aan gegeven.

Leerlingen aantal-2020

De teldatum 1 oktober 2020 heeft voor Stichting CPOB een mooi resultaat opgeleverd.

Uit deze tabel zijn de volgende conclusies te trekken:

 • CPOB heeft in 2020 opnieuw een mooie groei doorgemaakt in een krimpende markt (+ 60). We verwachten het komende jaar de stabiliseren (3396) want alle scholen zijn de afgelopen twee jaar stabiel of laten een groei zien.
 • Het voortbestaan van onze kleine scholen is binnen CPOB verzekerd. Dit komt door de aanwezigheid van de grotere scholen. De marge voor de toepassing van de zgn. “gemiddelde schoolgrootte variant” is groot, waardoor we met meer zekerheid de kleine scholen die onder de opheffingsnorm van die gemeente vallen (De ds. Derksenschool in Ravenswaaij en de Prinses Margrietschool in Tiel) de komende jaren in stand kunnen blijven houden.
Stichtingskantoor

In 2020 hebben we onze zoektocht naar een oplossing voor het kantoor van Stichting CPOB weer opgepakt. Stichting CPOB is namelijk al 17 jaar gehuisvest aan de Grotebrugse Grintweg 52 in Tiel. In dit pand is de Stichting eigenaar van de 1e verdieping, een locatie met 200 vierkante meter. Gezien de wensen vanuit B&M over de toekomst was er al langer de behoefte naar meer vierkante meters. De zoektocht heeft in 2020 geresulteerd in de verkoop van het huidige pand (voor € 270.000) en de koop van een nieuw pand met 340 vierkante meters aan Hooibeestje 4 (voor € 310.000). Het pand zal na een grondige verbouwing (kosten € 275.000) op 1 april 2021 geopend worden.

Schoolbezoeken_RvT

De Raad van Toezicht komt als voltallige Raad zes tot zeven keer bijeen. Daarnaast zijn er vanuit de Raad leden in de auditcommissie, de kwaliteitscommissie (komen elk minimaal 3x per jaar bijeen) en de remuneratiecommissie.

Vanuit de commissie Kwaliteit en de auditcommissie worden verslagen van de bijeenkomsten geagendeerd op de reguliere vergaderingen van de RvT. Dit alles staat beschreven in het handboek dat jaarlijks wordt herzien en geactualiseerd.

Naast de bovenstaande formele bijeenkomsten bezoeken de leden van de Raad normaal gesproken de seizoenopening en de jaarlijkse studiebijeenkomsten van de directies van CPOB die over het interne kwaliteitszorgsysteem ging. In verband met de COVID 19 pandemie hebben deze bijeenkomsten digitaal plaatsgevonden en hebben leden van de RvT deze ook alleen kunnen volgen.

Door de pandemie hebben veel van de normale bezoeken aan scholen geen doorgang kunnen vinden. De gesprekken met de bestuurder, de controller, de stafmedewerkers Onderwijs en Kwaliteit, de stafmedewerker Personeel en Organisatie en de algemeen directeur hebben na maart alleen digitaal plaatsgevonden. De leden van de RvT missen deze extra bron van informatie, maar een fysiek bezoek aan de scholen is door de opeenvolgende periodes van gehele of gedeeltelijke sluiting van de scholen niet mogelijk geweest. Ook vond de RvT het, toen rond oktober bleek dat in 2020 de situatie niet meer normaal zou worden en gezien de bijzondere belasting van het personeel en de directies, niet passend om het scholenbezoek digitaal te doen.

De voorzitter heeft i.v.m. de pandemie alleen kennis gemaakt met de GMR. De bijeenkomst in het najaar heeft niet meer plaatsgevonden.

Twee leden van de RvT zitten namens CPOB in de Stichting Steunfonds PCI.

Inhoudelijk houdt de Raad op hoofdlijnen toezicht op het behalen van de strategische doelen (waarbij ook de kwaliteit - de basis en eigen doelen van CPOB is inbegrepen - ), de besteding van de middelen en identiteit. De financiën zijn zowel rechtmatig als doelmatig besteed; het grootste gedeelte gaat naar het primaire proces en in het bijzonder innovatie. De Raad monitorde de ontwikkeling van de strategische doelen en de besteding van de middelen om die doelen te bereiken. Einde 2020 bleek dat veel doelen dankzij samenwerking en eigenaarschap binnen het team van directeuren zijn behaald.

Daarnaast benoemt de RvT de externe accountant.

Activiteiten als werkgever

In oktober heeft de bestuurder aangegeven een nieuwe baan te hebben aanvaard per 1 januari 2021. Om de periode zonder bestuurder zo kort mogelijk te houden is de werving direct gestart. Door een intensief traject met actieve medewerking van leden van de advies- en benoemingscommissie, maar ook grote flexibiliteit van de GMR is het mogelijk geweest de selectieprocedure in de kerstvakantie af te ronden. Per 1 april 2021 zal Karen van Rijswijk als nieuwe bestuurder beginnen.

Activiteiten als klankbord

De voorzitter spreekt elke vergadering van de Raad van Toezicht voor met de bestuurder. Daarnaast is de voorzitter voor de bestuurder een klankbord over actuele zaken en dilemma's. Zowel de COVID 19 pandemie, de werving van nieuwe RvT leden en de samenwerking met de Raad als geheel zijn bijvoorbeeld onderwerp van gesprek geweest. Ook de andere leden van de Raad zijn op hun terreinen expert en klankbord voor de bestuurder; in 2020 waren, naast de pandemie, opnieuw de onderwerpen kwaliteit, huisvesting en financiën van belang.

Beeld en vertrouwen

Het beeld dat de Raad van CPOB heeft is goed. We zien over het algemeen de 'best bijzondere' opbrengsten (beter dan de gemiddelden in Nederland) van de scholen en goed leiderschap of de aanzet daartoe. Ook heeft CPOB laten zien in tijden van crises adequaat te kunnen acteren.

We zien dat de verschillende bronnen zoals de leerling- en oudertevredenheid, de scholen positief beoordelen. We zien dat de Stichting planmatig werkt volgens de waarden vanuit de Bijbel. CPOB is een financieel gezonde en toekomstbestendige stichting waarbij de kwaliteit van het onderwijs permanent wordt gevolgd en waar medewerkers graag werken. Ook de inspectie waardeert het bestuurstoezicht met een voldoende, evenals de scholen zelf. Dat maakt ook dat de Raad van Toezicht vertrouwen heeft in de voortgang van best bijzonder onderwijs van de CPOB-scholen in de Betuwe en de Bommelerwaard en de aansturing hiervan door de bestuurder en het management.

Financieel resultaat
CPOB heeft een negatief resultaat gemaakt van € 972.235,- , waar een negatief resultaat van € 434.978,- was begroot. Een groot verschil wat grotendeels te verklaren valt door een eenmalige.  Uitkering aangepaste CAO. De inkomsten hiervoor waren reeds in 2019 ontvangen vanuit het Rijk maar werden aan het personeel uitgekeerd begin 2020.

Financieel effect corona

Corona heeft een negatief effect gehad op de financiële bedrijfsvoering. De meerkosten zijn gedekt uit de jaarlijkse ontvangen herrekening van de bekostiging vanuit het Rijk.

En in 2021

2021 wordt voor Stichting CPOB een “best bijzonder” jaar. Op 31 december 2020 vertrekt onze huidige bestuurder dhr. H. Huibers na 17 jaar om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Omdat zijn opvolgster mevr. K. van Rijswijk pas op 1 april kan starten, heeft de Raad van Toezicht aan de Algemeen Directeur dhr. J. de Bruijn gevraagd om deze periode als Bestuurder a.i. te overbruggen.

Verder zal het nieuwe kantoor aan Hooibeestje 4 in Tiel dat op 31 december is aangekocht volledig worden verbouwd. Na de verhuizing en inrichting zal het Stichtingskantoorpersoneel op 1 april (tegelijk met de start van de nieuwe bestuurder) haar werkzaamheden daar voortzetten.

Ook de coronapandemie zal zeker tot de zomervakantie veel aandacht en energie van alle betrokkenen vergen. We hopen na de zomer van 2021 weer terug naar normaal te kunnen gaan.

Maar ook ons meerjaren strategisch beleidsplan (de Koers) bevat voor 2021 mooie doelen. Zo zullen we verder gaan werken aan:

# een gebalanceerd onderwijsaanbod met oog voor de talenten van de individuele leerling waarbij we streven naar excellentie. Dit betekent:

 • Onderwijs 10 – 14 jaar pilot in Tiel
 • Vervolg TOP klas op andere wijze
 • Uitvoering geven aan de NPO middelen
 • Versterken integrale kindcentra (IKC)
 • Evalueren Agora onderwijs en vervolg vormgeven
 • Ontwikkelen nieuwe vorm van (doe)onderwijs op 1 locatie

# zichtbaarheid van de christelijke waarden in ons onderwijs door het herijken van de visie op identiteit

# divers aanbod door verdergaande samenwerking

 • Met KWC
 • Met Bepo
 • Met Gemeenten (i.h.k.v. huisvesting)
 • Met KOV

# oog en ruimte voor de talenten van de medewerkers

 • Gesprekscyclus directeuren verder vormgeven
 • Doorontwikkelen Stichtingsbureau
 • Versterken kweekvijvers
 • Versterken CPOB als lerende organisatie met PLG’s

# aandacht voor beheer en kwaliteitszorg

 • Beleidsrijker handelen en verantwoorden
 • Interne audits afronden en evalueren
Voorwoord

Publieksvriendelijk jaarverslag 2020

Stichting CPOB biedt u hierbij het publieksvriendelijk jaarverslag 2020 aan. Het geeft u een beeld van een aantal ontwikkelingen die zich in dat kalenderjaar hebben voorgedaan. 2020 was een bijzonder jaar. Er is veel gebeurd. Zowel binnen de scholen als op organisatieniveau. Enkele gebeurtenissen worden hier naar voren gehaald; ze komen elders in dit bestuursverslag uitgebreider aan bod.

Allereerst ontkwam ook Stichting CPOB niet aan de gevolgen van een pandemie. De situatie rond Covid 19 raakte ons voor de volle 100 %. Op maandag 16 maart 2020 moesten alle scholen in Nederland dicht; een volledige lockdown. Het is bewonderenswaardig om te ervaren hoe we in gezamenlijkheid (kinderen, ouders, medewerkers) binnen een week een verantwoord alternatief konden organiseren. Met digitaal onderwijs bleek toch ineens veel mogelijk. En wat zijn wij blij dat we de afgelopen drie jaar fors geïnvesteerd hadden in hardware zodat er honderden chromebooks aan kinderen uitgeleend konden worden. Met elkaar hebben we er het beste van gemaakt. Ook toen we weer voor 50 % open mochten en rond de zomervakantie weer “gewoon” mochten lesgeven. Zelfs het feit dat we woensdag 16 december weer volledig dicht moesten, vonden we teleurstellend maar bracht ons niet meer van de kaart.

Natuurlijk hebben we op allerlei terreinen en niveaus de effecten van Corona ervaren. Plannen (zoals onze Koers voor de Stichting en innovatieplannen voor de scholen) zijn niet op de oorspronkelijke wijze uitgevoerd, evenementen konden niet doorgaan (schoolreisjes, afscheidsmusicals en kamp voor groep 8), toetsen moesten worden aangepast of konden niet worden afgenomen, de (kwetsbare) gezondheid van medewerkers kwam soms in gevaar, huisvestingsvraagstukken zoals ventilatie vroegen om extra aandacht, opgelopen leerachterstanden moesten worden aangepakt (met afterclass), enz.

Natuurlijk waren er nog talloze andere gebeurtenissen. Maar in verhouding tot de impact die Covid 19 in 2020 op de organisatie heeft gehad, lijken die ontwikkelingen zandkorrels in een woestijn. Toch willen we in dit voorwoord niet onvermeld laten:
# dat onze bestuurder de Heer H.J. Huibers na 17 jaar per 31-12-2020 een andere uitdaging vond als bestuurder van Stichting Vechtstreken en Venen in Breukelen. De RvT heeft doortastend gehandeld en heeft inmiddels een opvolgster benoemd; mevrouw K. van Rijswijk die op 1 april 2021 zal starten
# dat de Stichting haar huidige kantoorpand heeft verkocht en een nieuwe locatie heeft aangekocht; Hooibeestje 4 in Tiel. Een mooi kantoor dat op 1 april 2021 betrokken zal worden door de 10 medewerkers van het Stichtingsbureau en waar ook twee mooie vergaderzalen beschikbaar zijn voor nascholing en studiedagen van alle schoolteams
# dat de eerste officiële IKC een feit is; op 1 augustus 2020 startte IKC Prins Maurits met dhr. A. Kool als directeur voor alle medewerkers, zowel van de KOV als van de school
# dat de Gemeente Culemborg formeel heeft besloten om voor de Oranje Nassauschool een nieuwe school te bouwen waar zij samen met de Jan Harmsen Hof de komende 40 jaar weer met veel plezier les kunnen geven. De plannen worden inmiddels door beide teams gezamenlijk op papier gezet
# dat het leerlingenaantal (ondanks de krimpende markt) toch is gegroeid
# dat alle scholen door de inspectie zijn beoordeeld als minimaal voldoende. Er zijn bij ons geen zwakke scholen
# en zo kunnen we nog even doorgaan. Maar daarover leest u meer in dit bestuursverslag.

Een woord van dank is op zijn plaats voor alle medewerkers van Stichting CPOB. Want zij vormen samen onze Stichting en hebben in best bijzondere (en moeilijke) omstandigheden hun werk goed gedaan. Dank daarvoor!

Tiel, 1 januari 2021,
J.A.M. (Jos) de Bruijn, voorzitter bestuur a.i.