CPOB publieksvriendelijk jaarverslg_leeg_2019
Missie-Visie-Waarden

Onze Missie

De missie geeft aan waarom we er zijn als CPOB, waar we voor staan en waarom we ‘Best Bijzonder’ zijn. De onderwijsorganisatie CPOB staat voor:

 • Uitdagend en toekomstbestendig onderwijs dat inspeelt op talenten van leerlingen
 • Onderwijs dat BOEIT
 • Christelijke uitgangspunten en persoonlijke betrokkenheid

Onze visie:

De talenten van onze leerlingen zijn de basis waaruit we ons christelijk onderwijs vormgeven. Dit is terug te zien in onze didactische keuzes, gericht op het versterken van het eigenaarschap van iedere leerling en in ons diverse onderwijsaanbod. Voor iedere leerling een goede plek.

Onze waarden:

 • We werken samen; met ouders en partners uit de kinderopvang, het voortgezet onderwijs en de zorg
 • We gaan voor kwaliteit; van ons onderwijs, van ons vakmanschap
 • We gaan voor passie en plezier; we werken vanuit ons hart, samen met en voor onze leerlingen
 • We blijven ontwikkelen: talenten van leerlingen en medewerkers geven we ruimte
 • We hebben respect; we zien verschillen als een kans en staan open voor elkaar, we mogen er allemaal zijn
 • Onze principes; samen verantwoordelijk voor elkaar en onze omgeving
Best Bijzonder

CPOB “Best Bijzonder” geeft aan dat CPOB vanuit herkenbare christelijke uitgangspunten een onderwijsorganisatie wil zijn waar het voor iedereen plezierig en veilig is om te leren en te werken, waar goed onderwijs wordt gegeven en waar we samen met alle betrokkenen een open dialoog voeren ter versterking van onze verbondenheid en kwaliteit.

CPOB wil betekenisvol en onderscheidend zijn en blijven en dat realiseren door vanuit de visie de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd te helpen hun talenten te benutten. Ons handelen is gericht op het ontwikkelen van die eigen talenten, daarbij rechtdoend aan de eigenheid van elke leerling.

Kwaliteit

Gelijke kansen voor iedere leerling, we hebben hoge verwachtingen en stemmen af hoe we die verwachtingen waar kunnen maken.

We houden “Grip op onze Kwaliteit”.

Opbrengsten:
Alle CPOB-scholen hebben in 2018 het basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs toegekend gekregen. Dat betekent dat er geen tekortkomingen zijn geconstateerd op die domeinen waarop de inspectie haar oordeel baseert. Twee belangrijke domeinen in dit kader zijn de scores van de tussentijdse opbrengsten en van de eindopbrengsten. De inspectierapportages van de scholen zijn openbaar en terug te vinden op de website van de Inspectie van het Onderwijs en via Scholen op de Kaart. De SBO-school Koningin Juliana (KJS) mag sinds 23 januari 2017 het predicaat “excellente school 2016-2019” voeren. Een prestatie om trots op te zijn. Voor de KWA in Culemborg meldt dat zij het predicaat “Goed” van de inspectie hebben gekregen.

In 2019 is door de inspectie het vierjaarlijks onderzoek “Bestuur en Scholen” afgenomen. De inspectie heeft waardering voor het zicht dat het bestuur van CPOB heeft op de kwaliteit van scholen en de systematische aanpak vanuit het bestuur. In het rapport staat aangeven dat nagenoeg alle scholen onderwijs van voldoende tot goede kwaliteit verzorgen. Ook m.b.t. tot het gevoerde financieel beleid heeft de inspectie geen risico’s gesignaleerd die het voortbestaan van de onderwijsorganisatie de komende jaren in gevaar kan brengen.

Zie voor het volledige rapport: Onderzoek Bestuur en Scholen CPOB.

Plannen

Samen Talentvol

In 2019 is samenspraak met leerlingen, ouders, medewerkers en diverse stakeholders ( gemeenten, VO-scholen,  kinderopvangorganisaties)  de koers voor de jaren 2019-2023 ontwikkeld. Speerpunten voor de komende  jaren zijn;

 • Best Bijzonder onderwijs;
 • Samenwerking met onze partners;
 • Onze (christelijke) identiteit;
 • Onze medewerkers.
Eindtoetsen

Op alle CPOB-scholen wordt jaarlijks de verplichte eindtoets Basisonderwijs afgenomen. Toets uitslagen zijn per school terug te vinden op https://www.scholenopdekaart.nl/

Sociale veiligheid

We zijn en voelen ons verantwoordelijk voor de sociale veiligheid van leerlingen. In 2018 ligt de veiligheidsbeleving van de CPOB-leerlingen met een gemiddelde score van 8,4 dat is boven het landelijk gemiddelde (8,1).

Informatie
De personeelsopbouw van Stichting CPOB ziet er als volgt uit: Inzet middelen

Werkdruk

Ook in 2019 is er met veel enthousiasme gebruik gemaakt van de mogelijkheden om de werkdruk te verlagen door een juiste inzet van de werkdrukmiddelen. Uit onderzoek naar de resultaten van deze inzet blijkt dat de scholen hun plannen hebben kunnen waarmaken. Het werkdrukgeld is voornamelijk besteed aan extra handen in de klas: onderwijsassistenten, conciërges en leraren. Daarnaast zetten de teams ook in op ICT om de leraren te ontlasten. De leraren houden hierdoor weer meer tijd over voor het geven van onderwijs. De werkdrukmiddelen maken écht het verschil.

In 2019 zijn de keuzes uit 2018 voor een groot deel gecontinueerd. Ook daaruit blijkt het succes van deze maatregel.

Een ander element i.r.t. de werkdruk zijn alle administratieve processen die vanuit (1) de overheid (Ministerie van Onderwijs en Inspectie), (2) vanuit Stichting CPOB en (3) vanuit de school op leerkrachten afkomen. In 2019 is een overzicht gemaakt met de wettelijk verplichte elementen vanuit deze drie richtingen. Dit heeft op veel scholen geleid tot het schrappen van onderdelen die werkdruk verhogend werkten en wel leuk, maar niet noodzakelijk zijn.

Tot slot hebben we in 2019 bekeken hoe we ICT voor ons kunnen laten werken. Zo kunnen scholen de rapporten geheel digitaliseren. En allerlei methode – software maakt het mogelijk om het nakijken en het volgen van de ontwikkelingen van de leerlingen te automatiseren.

De werkdrukmiddelen (€ 750.000) zijn uitgegeven aan Personele kosten (90 %), Materiële kosten (1 %), Professionaliseringskosten (4 %) en Overige kosten (5 %).

 

Strategie en Innovatie

Goed onderwijs wordt “gemaakt” door gemotiveerde, deskundige en betrokken medewerkers. Daarnaast zijn ook   goede faciliteiten en voorzieningen van belang.

Dit vraagt om voldoende financiële middelen en een duidelijk financieel beleid. CPOB is financieel gezond. Al jaren zetten we (buiten de reguliere bekostiging) extra middelen in om innovaties op schoolniveau te realiseren. Ook worden extra middelen ingezet om zaken uit het koersplan mogelijk te maken.

Tijdens de koersplanperiode 2019-2023 is hiermee (strategie en innovatie)  een extra bedrag van ruim 1.200.000  euro gemoeid. En dat is Best Bijzonder!!!

Innovatie:

In 2019 zijn weer diverse aanvragen gedaan voor innovatieve trajecten die in 2020 hun uitwerking zullen krijgen. Het bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt €132.500. Aan het eind van het kalenderjaar 2020 zal door scholen verantwoording worden afgelegd over de inzet van de middelen en het bereiken van de doelen zoals beschreven in de aanvraag.

 Innovatieve trajecten 2020:

✓ Vorming integraal kindcentrum/Leeftijd- en groeps-doorbrekend onderwijs
✓ Ontdekkend en onderzoekend leren (IPC) / Leeftijd- en groeps-doorbrekend onderwijs
✓ Samenwerking PSZ, gezamenlijk programma
✓ Ontwikkeling expertise centrum
✓ Onderwijsconcept “Zichtbaar Leren”
✓ Digitaal verwerken
✓ Ontdek-lab
✓ Vorming integraal kindcentrum
✓ Leeftijd- en groeps-doorbrekend onderwijs
✓ Digitaal verwerken/Ontdek-lab
✓ Digitale geletterdheid

 

Strategie

In 2019 is de Koers “Samen talentvol” voor de periode 2019-2023 goedgekeurd door de diverse geledingen en vastgesteld door het bestuur. Om de plannen uit de koers te realiseren is besloten om voor de beleidsplanperiode    € 750.000 uit de private-reserves te onttrekken.

Voor het schooljaar 2019 -2020 en geheel kalenderjaar 2020 wordt de uitwerking van de plannen op de diverse domeinen als volgt bekostigd.

Ziekteverzuim-2019

Ook in 2019 hebben we scherp de vinger aan de pols gehouden. Helaas zijn de cijfers voor 2019 nog niet voldoende. Als we kijken naar het verloop in dit kalenderjaar constateren we (net als elk jaar) een verhoging van de cijfers in het voorjaar. De griepgolf in deze maanden (febr / apr) speelt ook CPOB parten. Helaas hield de griepgolf dit jaar langer aan (t/m juni). Daarnaast begon de volgende griepgolf, in tegenstelling tot andere jaren, in november al weer de kop op te steken. Mede hierdoor hebben we onze doelstellingen in 2019 niet gehaald

We zullen daar de komende maanden / jaren met alle  inspanningen en trajecten hard aan moeten blijven werken. Hierbij focussen wij vooral op preventief ziekteverzuimbeleid omdat het curatief ziekteverzuimbeleid inmiddels goed geregeld is. Bij dit beleid ligt de kerntaak bij de directeur van de locatie. Hij/zij is casemanager en kent zijn/haar medewerkers het beste. In een samenwerking met de stafmedewerker P&O en met adviezen vanuit de Arbodienst proberen wij enerzijds te voorkomen dat medewerkers uitvallen (waarbij er veel aandacht is voor duurzame inzetbaarheid) en anderzijds er voor te zorgen dat eventuele uitval zo kort mogelijk duurt.

Professionalisering

 “De leerkracht doet er toe”! CPOB vindt dat de kwaliteit van onze medewerkers van doorslaggevend belang is in relatie met de kwaliteit van de school en het onderwijs.

Om die reden is het van belang dat onze directeuren en teamleiders zorgen voor een professionele cultuur op hun school. Een cultuur waar een ieder eigenaar is van de eigen- en de schoolontwikkeling. Om ons onderwijs nog meer passend te maken zijn en zullen opleidingsmogelijkheden voor medewerkers worden verruimd (themaspecialisten)  en zal een portaal gerealiseerd worden waarin opgedane specialistische kennis door medewerkers die dat willen ook op meerder CPOB-scholen kan worden ingezet.

Medewerkers maken , binnen de ruimte van het taakbeleid, volop gebruik van het aanbod dat CPOB doet via de eigen CPOB-academie. De CPOB-academie heeft een breed aanbod van scholingsactiviteiten waarvoor medewerkers zich kunnen inschrijven. Veel van het aanbod is direct gerelateerd aan de uitgangspunten en ontwikkelingen zoals

die beschreven staan in de Koers 2019-2023. Ook andere zaken zoals de opleidingen Bedrijfshulpverlening en AVG en e-learning modules in het kader van o.a. het signaleren van kindermishandeling zijn in de academie opgenomen.

Huisvesting

Ook In 2019 is er onder de eindverantwoordelijkheid van de stafmedewerker gebouwen en terreinen gewerkt aan de huisvestingskwaliteit van diverse scholen van CPOB. Hierdoor blijven onze gebouwen enerzijds een visitekaartje van CPOB en anderzijds een fijne werkplek voor kinderen en medewerkers.

Er is voor ruim € 366.000 aan groot onderhoud uitgevoerd op basis van de in 2018 vastgestelde meer jaren onderhoudsplanning (2018-2057).  Allerlei grotere projecten zijn uitgevoerd. Hierbij moet gedacht worden aan het vervangen en/of uitvoeren van vloerbedekking, boeiboorden, kozijnen, toiletgroepen en schilderwerk. In 2020 wordt deze MJOB opnieuw vastgesteld op basis van een nieuwe rondgang langs de gebouwen en de laatste inzichten rond duurzaamheid.

Investeringen

Naast huisvesting zijn in 2019 ook de ontwikkelingen op het gebied van ICT facilitering voortgezet. De afgelopen jaren is er enorm veel tijd, energie en geld geïnvesteerd. Een compliment aan alle medewerkers is daarvoor op zijn plaats. We hebben veel van hen gevraagd i.r.t. de implementatie.  Inmiddels zijn de volgende trajecten afgerond: de uitrol van tientallen touchscreenborden (waarmee alle groepen op alle scholen een modern touchscreenbord hebben), 20 nieuwe kopieermachines op alle scholen, een professionele beheerconstructie voor het ICT netwerk en het werken in de cloud via De Rolf Groep en ZuluConnect, de aanschaf en uitgifte van ruim € 750.000 aan nieuwe hardware (vooral chromebooks), het optimaliseren van de snelheid van het internet op onze locaties (soms glasvezel, soms coax, soms bonding), de implementatie van de werkwijze en afspraken rond de Wet op de Privacy (AVG) en de invoering van één en hetzelfde Leerling Administratie Systeem (LAS) met Parnassys. De scholen zijn hiermee op een goed ICT niveau gebracht.

De volgende stap is het Stichtingskantoor. In 2020 zal ook daar de traditionele server verlaten worden om rond de zomer in de cloud te gaan werken. Dit zal gecombineerd worden met de start van nieuwe administratiepakketten voor F (financiën) en P (personeel) en eventueel ook de S (salaris). 

AVG

Onder leiding van de Functionaris Gegevensbescherming Peter van Leeuwen is er vorig jaar op de juiste wijze aandacht geschonken aan de AVG. Zo is er voor het eerst een jaarverslag AVG geschreven waarin o.a. te lezen valt:

Meldingen en resultaat

# Op één school was er een inbraak waarbij 5 pc’s zijn meegenomen, waarvan 2 pc’s gebruikt werden door leerkrachten. Naar aanleiding van deze inbraak is op alle pc’s binnen CPOB het versleutelingsprogramma Bitlocker geïnstalleerd. Dossier gesloten zonder vermelding bij A.P. (Autoriteit Persoonsgegevens)

# Op één school is een leerling dossier bij het oud papier gevonden door een leerling en aan een familielid van de betrokken leerling uit het dossier gegeven. Ook een “inhoudsopgave” van een ander dossier is gevonden en meegegeven. De school heeft direct maatregelen genomen om verdere verspreiding te stoppen. Betrokkenen zijn benaderd en op de hoogte gebracht.  Dossier gesloten zonder vermelding bij A.P.

# Op één school heeft een ouder een klacht ingediend dat de directeur haar naam genoemd zou hebben tegen een andere ouder bij een incident. Omdat de directie ziek was is dit incident opgepakt in 2020. Betrokkenen zijn individueel gehoord. Ouder is gemeld dat er geen aangifte gedaan wordt bij A.P. Dossier gesloten zonder vermelding bij A.P.

Eigen meldingen bij A.P. (Autoriteit Persoonsgegevens)

# Omdat er zorgen waren over de bestelroute van de kinderpostzegels is er besloten om (na teleurstellend overleg met de kinderpostzegels organisatie) een eigen melding te doen bij de A.P. over dit bestelproces. Wij waren van mening dat deze route niet meer past binnen de nieuwe AVG wetgeving. Helaas heeft de A.P. de melding niet ontvankelijk verklaard omdat “er geen duidelijke normovertreding is waar de A.P. effectief tegen kan optreden”.

Leerlingen aantal-2019

De teldatum 1 oktober 2019 heeft voor Stichting CPOB een mooi resultaat opgeleverd.

Uit deze tabel zijn de volgende conclusies te trekken:

 • CPOB heeft in 2018 en 2019 een mooie groei doorgemaakt in een krimpende markt (3209 – 3257 – 3342). We verwachten het komende jaar de stabiliseren (3339).
 • De helft van onze locaties hebben de afgelopen twee jaar een groei doorgemaakt.
 • De andere helft van onze locaties stabiliseren of krimpen. Hierbij zijn m.n. de PMS West en ONS (Geldermalsen) verder geanalyseerd naar oorzaak en gevolg van deze krimp.
 • Gelukkig is (ondanks de krimp op enkele locaties) het voortbestaan van te kleine scholen binnen de organisatie verzekerd. Dit komt door de aanwezigheid van de grotere scholen. De marge voor de toepassing van de zgn. “gemiddelde schoolgrootte variant” is groot, waardoor we met meer zekerheid de kleine scholen (De ds. Derksenschool in Ravenswaaij en de Prinses Margrietschool in Tiel) de komende jaren in stand kunnen blijven houden.
Verduurzaming

Ook in 2019 stond verduurzaming hoog in ons vaandel. Waar mogelijk zijn er weer zonnepanelen geplaatst (b.v. op de Klingelenburg) en wordt het vervangen van plafondplaten gelijk gebruikt om nieuwe LED verlichting te plaatsen. Tevens wordt er voor een paar locaties nagedacht hoe we op een slimme manier kunnen werken aan het verkrijgen van het Frisse Scholen Klasse B status i.r.t. CO2.

Tot slot is er weer veel overleg geweest met diverse gemeentes (zoals in Culemborg, West – Betuwe en Buren) over verduurzamen, renoveren en/of nieuwbouw. Dit overleg zal in 2020 worden voortgezet waarbij er m.n. voor de Koningin Julianaschool en de Morgenster eerste concrete stappen te verwachten zijn.

Schoolbezoeken_RvT

Activiteiten toezicht

De Raad van Toezicht komt als voltallige Raad zes tot zeven keer bijeen. Daarnaast zijn er vanuit de Raad leden in de auditcommissie, de kwaliteitscommissie (komen elk minimaal 3x per jaar bijeen), het ouderpanel (in 2019 niet bij elkaar geweest) en de remuneratiecommissie.

Vanuit de commissie Kwaliteit en de auditcommissie worden verslagen van de bijeenkomsten geagendeerd op de reguliere vergaderingen van de RvT. Dit alles staat beschreven in het handboek dat jaarlijks wordt herzien en geactualiseerd.

Naast de bovenstaande formele bijeenkomsten bezoeken de leden van de Raad de seizoenopening en de jaarlijkse studiebijeenkomsten van de directies van CPOB die over het interne kwaliteitszorgsysteem ging.

Naast de ontmoeting met de bestuurder, de controller, de stafmedewerkers Onderwijs en Kwaliteit, de stafmedewerker Personeel en Organisatie en de algemeen directeur is het scholenbezoek een welkome bron om het toezicht op getallen te verrijken met gesprekken met leerkrachten en directeuren. De Raad van Toezicht kreeg hierdoor ook een goed gevoel bij de transparante wijze van leiding binnen CPOB en de waardering van het personeel over de mogelijkheden van invulling van de CPOB identiteit. De viering van 15 jaar CPOB was een unieke gelegenheid veel collega’s informeel samen te zien.

De vertegenwoordiger op voordracht van de GMR en de voorzitter hebben twee maal de voltallige GMR gesproken. Tijdens deze bijeenkomsten ging het over de veranderingen binnen de medezeggenschap, en de toekomstige samenwerking in 2020 naar aanleiding van het verslag van de inspectie. Twee leden van de RvT zitten namens CPOB in de Stichting Steunfonds PCI.

Inhoudelijk houdt de Raad op hoofdlijnen toezicht op het behalen van de strategische doelen (waarbij ook de kwaliteit  - de basis en eigen doelen van CPOB is inbegrepen - ), de besteding van de middelen en identiteit. De nieuwe koers is met input van verschillende stakeholders tot stand gekomen en afgelopen december goedgekeurd. De financiën zijn zowel rechtmatig als doelmatig besteed; het grootste gedeelte gaat naar het primaire proces en in het bijzonder innovatie. Via de tussenevaluaties van het CPOB plan 2015-2019 monitorde de Raad de ontwikkeling van de strategische doelen en de besteding van de middelen om die doelen te bereiken. Einde 2019 bleek dat veel doelen dankzij samenwerking en eigenaarschap binnen het team van directeuren zijn behaald. 

Daarnaast benoemt de RvT de externe accountant.

Beeld en vertrouwen

Het beeld dat de Raad van CPOB heeft is goed. We zien over het algemeen de ‘best bijzondere’ opbrengsten (beter dan de gemiddelden in Nederland) van de scholen en goed leiderschap of de aanzet daartoe. We zien dat de verschillende bronnen zoals de leerling- en oudertevredenheid, de scholen positief beoordelen. We zien dat de Stichting planmatig werkt volgens de waarden vanuit de Bijbel. CPOB is een financieel gezonde en toekomstbestendige stichting waarbij de kwaliteit van het onderwijs permanent wordt gevolgd. Ook de inspectie waardeert het bestuurstoezicht met een voldoende, evenals de scholen zelf. Dat maakt ook dat de Raad van Toezicht vertrouwen heeft in de voortgang van best bijzonder onderwijs van de CPOB-scholen in de Betuwe en de Bommelerwaard en de aansturing hiervan door de bestuurder en het management.

Financieel resultaat
CPOB heeft een positief resultaat gemaakt van € 214.469,- , waar een negatief resultaat van € 483.116,- was begroot. Een groot verschil wat grotendeels te verklaren valt door extra inkomsten vanuit het Rijk. Deze extra middelen zijn ter dekking van de nieuwe cao. De gevolgen in de kosten (personele lasten) zullen pas in 2020 zichtbaar zijn. De nieuwe cao gaat (met terugwerkende kracht) per 01-01-2020 in.

Ook dit jaar heeft CPOB een deel van het eigen vermogen gebruikt voor innovatieve en strategische ontwikkeling van de gehele stichting en individuele scholen. Scholen dienen jaarlijks een innovatie plan in en voor de gehele stichting is dit gekoppeld aan het Koers plan.

In 2020 is voor € 65.000,- aan innovatie plannen en € 214.085 aan strategie uitgegeven.

En in 2020

Onze Koers

Voor de periode 2019-2023 kiezen we 4 thema’s

 • BestBijzonder onderwijs; passende plek voor onze leerlingen, iedere leerling een eigen talent, iedere school een eigen aanpak en daarin streven we naar excellentie
 • Samenwerking met onze partners; we willen een divers onderwijsaanbod, vorming van kindcentra
 • Onze ( christelijke) identiteit; een heldere vertaling van de christelijke waarden in ons onderwijs
 • Onze medewerkers; oog en ruimte voor de talenten van onze medewerkers