CPOB-publieksvriendelijk-jaarverslg_leeg_v2
Missie-Visie-Waarden

Onze Missie;
De onderwijsorganisatie CPOB staat voor:
• Uitdagend en toekomstbestendig onderwijs dat inspeelt op talenten van leerlingen
• Onderwijs dat BOEIT
• Christelijke uitgangspunten en persoonlijke betrokkenheid

Onze Visie:
Op CPOB-scholen ontwikkelen kinderen hun talenten vanuit een positief zelfbeeld en een daarbij
passende autonomie. Medewerkers nemen actief deel aan de ‘lerende CPOB organisatie’, hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en geven onderwijs dat boeit.

Onderwijs dat past bij de mogelijkheden van de leerling en bij de vaardigheden die in de 21-ste eeuw nodig zijn. CPOB-scholen bieden de leerlingen een veilige leer- en leefomgeving. Een omgeving waarin respect, verantwoordelijkheid en duurzaamheid tot uitdrukking komen in de omgang met elkaar en met de leefomgeving. We gaan ervan uit dat kinderen

Onze waarden

Best Bijzonder
“Best Bijzonder” geeft aan dat CPOB ook in de toekomst vanuit christelijke uitgangspunten een onderwijsorganisatie wil zijn waar het voor iedereen plezierig is om te leren en te werken, waar goed onderwijs wordt gegeven en waar we samen met alle betrokkenen een open dialoog voeren ter versterking van onze verbondenheid en kwaliteit.
Kwaliteit

Gelijke kansen voor iedere leerling, we hebben hoge verwachtingen en stemmen af hoe we die verwachtingen waar kunnen maken.

We houden “Grip op onze Kwaliteit”.

Opbrengsten:
Alle CPOB-scholen hebben in 2018 het basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs toegekend gekregen. Dat betekent dat er geen tekortkomingen zijn geconstateerd op die domeinen waarop de inspectie haar oordeel baseert. Twee belangrijke domeinen in dit kader zijn de scores van de tussentijdse opbrengsten en van de eindopbrengsten. De inspectierapportages van de scholen zijn openbaar en terug te vinden op de website van de Inspectie van het Onderwijs en via Scholen op de Kaart. De SBO-school Koningin Juliana (KJS) mag sinds 23 januari 2017 het predicaat “excellente school 2016-2019” voeren. Een prestatie om trots op te zijn. Voor de KWA in Culemborg meldt dat zij het predicaat “Goed” van de inspectie hebben gekregen.

Plannen
Plannen 2018
Voor zowel de plannen binnen het domein Personeel als de plannen op domein onderwijskwaliteit geldt dat deze zijn opgepakt en gerealiseerd. Uitzondering hierop is het uitvoeren van de interne audits. In verband met o.a. de invoering van een nieuw instrument voor het maken van de schoolplannen is besloten om dit een jaar uit te stellen. Scholing en uitvoeren van de eerste audits staan gepland voor het najaar 2019.
Eindtoetsen
Eindtoets Basisonderwijs:
Op alle CPOB-scholen wordt jaarlijks de verplichte eindtoets Basisonderwijs afgenomen. Toets uitslagen zijn per school terug te vinden op https://www.scholenopdekaart.nl/
Sociale veiligheid
We zijn en voelen ons verantwoordelijk voor de sociale veiligheid van leerlingen. In 2018 ligt de veiligheidsbeleving van de CPOB-leerlingen met een gemiddelde score van 8,2 iets boven het landelijk gemiddelde (8,1).
Informatie
Inzet middelen

Werkdruk
In het kader van de werkdruk op scholen is er (samen met het vervangingsfonds) onder alle leerkrachten een onderzoek uitgezet. “Waardoor ontstaat werkdruk?”. De uitkomsten van de scan zijn besproken met de directies en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Wat was het resultaat? Op stichtingsniveau wordt door 16% van de medewerkers een (te) hoge werkdruk ervaren. De domeinen “Taken” en “Leerlingen” veroorzaken op alle CPOB scholen de meeste werkdruk.

Het in februari 2018 gesloten “werkdrukakkoord” maakt dat er structureel middelen beschikbaar zijn voor maatregelen die de werkdruk kunnen verminderen. De directies hebben met hun eigen team een “bestedingsplan” gemaakt. In bijna alle gevallen zijn de extra middelen ingezet voor extra ondersteuning in de klas of de schoolorganisatie (onderwijsassistenten, concierges). Ook inzet van vakleerkrachten en inhuur van organisaties die de pauze tijden invullen zijn voorbeelden van inzet van middelen. Middels een evaluatie is inmiddels gebleken dat leerkrachten de extra middelen (en m.n. de “extra handjes”) ook daadwerkelijk als werkdruk verlagend ervaren. Voor de periode augustus t/m december 2018 is ruim € 200.000 ingezet.

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

Meten is weten. Dat geldt zeker als je daarna met de juiste cijfers de juiste activiteiten wil gaan ontplooien:

 • In de eerste helft van 2017 was het percentage nog 8,89 %. Maar daarna zakte het gestaag tot een gemiddelde over de tweede helft van 2017 van 6,44 %. Het totale cijfer eindigde daardoor op
  7,68 %.
 • In 2018 is de dalende lijn doorgezet, het ziekteverzuim bedroeg over 2018 gemiddeld 5,79 %.

Hoe komt dit? Vanaf 2017 is er een aantal activiteiten strakker aangezet, zoals:

 • Elke maand worden de cijfers gemonitord en geanalyseerd en besproken. We doen dit op stichtingsniveau, op schoolniveau en op medewerkersniveau.
 • Drie keer per jaar (november, maart en juni) is er een Sociaal Medisch Team Overleg (SMO) met de collega’s van de Arbodienst (Arbo unie).
 • In 2017-2018 is er veel aandacht geweest voor de werkdruk op de scholen. De medewerkers gaven aan dat vooral “taken” en “leerlingen” veel werkdruk met zich meebrengen (inclusief de verwachtingen van ouders). Op basis van plannen zijn de middelen voor werkdruk-vermindering ingezet.

In 2018 is besloten eigen risicodrager te worden. Het e.e.a. betekent dat we m.i.v. 1 januari 2019 niet meer aangesloten zijn bij het Vervangingsfonds (VF). Kosten van vervangingen wegens ziekte komen nu geheel voor rekening van CPOB. Daar staat natuurlijk tegenover dat er vanaf 2019 ook bijna geen premie aan het VF behoeft te worden betaald.

Professionalisering

De eigen CPOB Academie
Medewerkers van CPOB zijn Bekwaam, Betrokken en Bevlogen. Om dat zo te houden worden medewerkers van CPOB in de gelegenheid gesteld om zich verder te ontwikkelen en te scholen. Via “Mijn CPOB Academie” kunnen medewerkers zich jaarlijks kiezen uit en inschrijven voor kortere of langere opleidingstrajecten. Alle CPOB’ers participeren in minstens 1 scholingsactiviteit per jaar.

Naast deze cursus vanuit de Academie vindt er ook elk jaar nascholing op schoolniveau plaats. Alle teams hebben studiedagen gerelateerd aan hun eigen schoolontwikkeling. Voor deze studiedagen worden regelmatig deskundigen uitgenodigd.

Huisvesting

In 2018 is er onder de eindverantwoordelijkheid van de stafmedewerker huisvesting veel geinvesteerd op de diverse scholen van CPOB. Hierdoor blijven onze gebouwen enerzijds een fijne werkplek voor kinderen en medewerkers en anderzijds het visitekaartje van CPOB.

Er is voor ruim € 408.000 aan groot onderhoud uitgevoerd op basis van de in 2018 vastgestelde meerjarenonderhoudsplanning (2018-2057). Daarbij moet gedacht worden aan nieuwe keukens, nieuwe vloerafwerking, schilderwerk (binnen en buiten) en renovatie van speelplaatsen.

Investeringen

In 2018 is er veel geïnvesteerd in ICT:

 • 35 touchscreenborden op 5 scholen. In 2019 zullen alle scholen voorzien zijn van ultramoderne touchscreen schoolborden.
 • nieuwe kopieermachines op de eerste 4 scholen. Deze machines passen goed binnen de uitwerking van de Wet op de Privacy en zijn supersnel. In 2019 volgen de overige scholen.
 • een nieuwe beheerder voor ons ICT netwerk. Alle scholen werken nu in de Cloud en worden ondersteund door de ROLF groep.
 • de aanschaf en uitgifte van ruim € 200.000 aan nieuwe hardware voor het dagelijkse gebruik. Vooral het chromebook is een mooi nieuw onderwijshulpmiddel voor adaptief onderwijs.
 • het optimaliseren van de snelheid van het internet op meerdere locaties, door glasvezel, coax of bonding.
 • de zorgvuldige keuze voor één en hetzelfde Leerling Administratie Systeem (LAS). Tot dit jaar werden er twee verschillende pakketten gebruikt, maar alle scholen zullen in 2019 overgaan op Parnassys.
AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming is in 2018 ingevoerd op alle locaties van CPOB.
Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende implementaties zoals : begeleiding door een extern bureau, E-learning module voor de werkgroep, workshops, benoeming Functionaris Gegevensbescherming, 50 documenten en protocollen beschikbaar gesteld via intranet, verwerkersovereenkomsten afgesloten met alle softeware leveranciers, nieuwe AVG-proof kopieermachines, enz. Tot slot is er voor elk team op alle locaties een workshop gehouden waarin alle aspecten van de AVG (in relatie tot de dagelijkse praktijk in de school) zijn toegelicht. Op basis van deze stappen is Stichting CPOB m.i.v. 01-01-2019 AVG proof.
Leerlingen aantal

De gegevens van de teldatum (01-10) van de scholen worden al jaren bijgehouden en geanalyseerd. Ook op 01-10-2018 is er geteld en dat levert deze resultaten op:

Conclusies:

 • Na jaren van lichte krimp laat 2018 een mooie ontwikkeling zien: de Stichting groeit met 48 leerlingen. Op zich is groei geen doel op zich. Maar het werken vanuit een lichte groei blijkt in de praktijk wel meer rust in de organisatie met zich mee te brengen dan krimp. M.n. op het gebied van personeelsbeleid.
 • Binnen de Stichting zijn er locaties die substantiële groei laten zien maar ook scholen die in een krimpsituatie verkeren. Uiteraard worden de telgegevens door de directeuren zelf geanalyseerd en besproken.
 • Gelukkig is (ondanks de krimp op enkele locaties) het voortbestaan van de kleine scholen binnen de organisatie verzekerd. Dit komt door de aanwezigheid van een paar grotere scholen.
Verduurzaming

Ook in 2018 stond verduurzaming hoog in ons vaandel. Er zijn opnieuw een aantal scholen voorzien van LED verlichting en (waar mogelijk) van zonnepanelen. Indien mogelijk wordt er ook onderzocht welke scholen “van het gas afkunnen”. De focus voor deze plannen ligt op dit moment op de scholen in Culemborg i.s.m. het Ministerie en de Gemeente.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Hiervoor is vooralsnog geen specifiek beleid geformuleerd. In andere beleidsvelden zijn wel maatregelen getroffen die hiermee samenhangen. Mede i.v.m. de in het strategisch beleidsplan 2015-2019 benoemde aandacht voor duurzaamheid is de factuurstroom gedigitaliseerd en worden vergaderstukken digitaal verstuurd. Vergaderingen van RvT en DB verlopen qua vergaderstukken inmiddels digitaal. Verder is er veel aandacht voor duurzaamheid i.r.t. zonnepanelen en Ledverlichting. En het gescheiden ophalen van het afval.

Schoolbezoeken_RvT

Activiteiten
De Raad van Toezicht komt als voltallige Raad zes tot zeven keer bijeen. Daarnaast zijn er vanuit de Raad leden in de auditcommissie, de kwaliteitscommissie (komen elk minimaal 3x per jaar bijeen), het ouderpanel (komt twee keer per jaar bijeen) en de renumeratiecommissie. De renumeratiecommissie voert met de bestuursvoorzitter de gesprekken behorend bij de CPOB gespreks-cyclus en koppelt de bevindingen hierbij op hoofdlijnen terug aan de overige leden van de Raad. Vanuit de commissie Kwaliteit en de auditcommissie worden verslagen van de bijeenkomsten geagendeerd op de reguliere vergaderingen van de RvT.

De Raad van Toezicht van CPOB volgt met betrekking tot het uitvoeren van de wettelijke taken datgeen wat in het CPOB “Handboek Governance” is vastgelegd.

Naast de ontmoeting met de bestuurder, de controller, de kwaliteitszorgmedewerker en de algemeen directeur is het scholenbezoek, het bijwonen van de jaarlijkse studiedag van het personeel en tweedaagse van de directeuren een welkome bron om het toezicht op getallen te verrijken met gesprekken met leerkrachten en directeuren. De Raad van Toezicht kreeg hierdoor ook een goed gevoel bij de transparante wijze van leiding binnen CPOB en de waardering van het personeel over de mogelijkheden van invulling van de CPOB identiteit.

Beeld en vertrouwen
Het beeld dat de Raad van CPOB heeft is goed. We zien de opbrengsten van de scholen met goed leiderschap. De verschillende bronnen zoals de leerling- en oudertevredenheid de scholen positief beoordelen. We zien dat de Stichting werkt volgens de waarden vanuit de Bijbel, werkt qua organisatie planmatig en zorgvuldig. Door middel van een heldere jaarlijkse agendasetting kan de Raad effectief toezicht houden. CPOB is een fianancieel gezonde en toekomstbestendige stichting waarbij de kwaliteit van het onderwijs permanent wordt gevolgd. Middelen worden rechtmatig verworven en rechtmatig en doelmatig besteed. De scholen kennen hun doelgroep en passen het onderwijs op de doelgroep aan. Ook de inspectie waardeert de scholen binnen de stichting zeker voldoende. Dat maakt ook dat de Raad van Toezicht vertrouwen heeft in de voortgang van gewoon goed onderwijs van de CPOB-scholen in de Betuwe en de Bommelerwaard en de aansturing hiervan door de bestuurder en het management.

Financieel resultaat

Het resultaat over 2018 valt positiever uit dan verwacht. Gedurende het jaar zijn er veel zaken geweest welke van invloed waren hierop. Denk aan een verhoging van de salarissen van leerkrachten, maar ook het beschikbaar stellen van de werkdruk middelen. Ook zijn het aantal leerlingen tussentijds gestegen, waardoor er meer inkomsten zijn ontvangen.
Het negatieve resultaat zal in mindering op het eigen vermogen gebracht worden.

Strategie en innovatie
Stichting CPOB heeft besloten om een deel van het eigen vermogen de komende jaren in te zetten voor innovatie en strategische doeleinden. Hiervoor is voor de komende jaren € 1,7 miljoen beschikbaar.

En in 2019

Koersplan 2019-2023
Tijdens een drietal interactieve sessies met ouders, medewerkers, leden van de Raad van Toezicht,
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en stakeholders zoals het Voortgezet Onderwijs, de
kinderopvang en gemeenten hebben we de richting voor de komende jaren verkend en uitgewerkt. Ook
aan onze leerlingen is gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun school. Het e.e.a. heeft geresulteerd in een Koersplan voor de komende jaren.